අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී යෝෂිත !

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී යෝෂිත !

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ධුරයට යෝෂිත රාජපක්ෂ පත් කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසයි.