ජාතික වෙසක් සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ !

 ජාතික වෙසක් සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ !

ජාතික වෙසක් සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඒ අනුව මැයි මස 04 වැනිදා සිට 08 වැනිදා දක්වා කාලය ජාතික වෙසක් සතිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර එම කාල සීමාව තුළ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් කටයුතු කරන ලෙස බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙයි. එමෙන්ම මැයි 07 වැනිදා සීල සමාදාන වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට සැළසුම් කර ඇති බවත් ඒ සඳහා නිවසේ සිට ජනතාවට සම්බන්ධ විය හැකි බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.