මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට යෝජිත නම් දෙකක් !

මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට යෝජිත නම් දෙකක් !

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ රැස්වීමක් අද (24) පස්වරු 6.00 ට හිටපු කථානායක කරූ ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභා රැස්වීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සාමාජිකයින් සහභාගීවීමට නියමිත අතර එහිදී මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ පවතින පුරප්පාඩු දෙක පිරවීමට නියමිතය. එම පුරප්පාඩු සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නම් දෙකක් යෝජනා කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදනය ඒකකය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් විය.