නව අමාත්‍යංශ දෙකක් !

නව අමාත්‍යංශ දෙකක් !

 නව රජය විසින් නව අමාත්‍යංශ දෙකක් නිවේදනය කර තිබේ. ඒ අනුව තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශය හා මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යංශය මෙරට නව අමාත්‍යංශ ලෙස ද්විත්වය ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. මෙලෙස නව අමාත්‍යංශ හඳුන්වා දීම සඳහා මෙරට නව අමාත්‍යංශ හා ආයතනික විෂයපථය සංශෝධනය කරමින් නව ගැසට් පත්‍රයක්ද නිකුත්කර කෙරිණ.