මේ සතියේ දුම්රිය කාලසටහන !

මේ සතියේ දුම්රිය කාලසටහන !

මෙම සතිය තුළ අද (01) සිට බදාදා (03) වැනිදා දක්වා දුම්රිය 37ක් ධාවනය වන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය 15 ක්, මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය 13ක් , කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය 6 ක් සහ පුත්තලම මාර්ගයේ දුම්රිය ‍ 3 ක් වශයෙන් ධාවනය කෙරේ.

මේ සතියේ දුම්රිය කාලසටහන

image 74fe49bce8image 4a085e9065image a40443cc81image b5eff5f315image 110eae3788image 003c2fe04a