අධිවේගී මාර්ග වැසෙයි ! දුම්රිය වාර අවලංගු කෙරේ !!

අධිවේගී මාර්ග වැසෙයි ! දුම්රිය වාර අවලංගු කෙරේ !!

අද පස්වරු 4.00 සිට සියලුම අධිවේගී මාර්ග නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දමන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුම් දෙයි. එමෙන්ම ඇඳිරි නීති කාලසීමාව තුළ සාමාන්‍ය කාල සටහන අනුව හා දුර සේවා, රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය අවලංගු කර තිබේ.

මේ අතර අද (20) පස්වරු 3.00 දක්වා  ගමනාන්ත කිහිපයකට දුම්රිය යොදවා ඇති බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.