ඡන්ද විමසීමේ කාලය පැයකින් දිර්ඝ කෙරේ !

ඡන්ද විමසීමේ කාලය පැයකින් දිර්ඝ කෙරේ !

එළඹෙන  අගෝස්තු මස 05 වැනි දින පැවැත්වීමට නියමිත 2020 මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීමේ කාලය පැයකින් දිර්ඝ කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (06) තීරණය කර තිබේ.

එම තීරණයට  අනුව පෙ.ව  7.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා කාලය තුළ පැවැත්වීමට මෙතෙක් නියමිතව තිබූ ඡන්ද වීමසීමේ කාලය පෙ.ව 7.00 සිට ප.ව 5.00 දක්වා දිර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කර සිටියි.