ඡන්ද දායකයින් ලක්ෂ 3කට තාවකාලික හැඳුනුම්පත් !

ඡන්ද දායකයින් ලක්ෂ 3කට තාවකාලික හැඳුනුම්පත් !

ඡන්ද දායකයින් ලක්ෂ 3කට නොවැම්බර් 10 වැනිදාට පෙර තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ. මෙම හැඳුනුම්පත් මගින් අදාළ සියලු තොරතුරු පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ අත්සන සහිතව නිකුත් කෙරෙන අතර එය ඉල්ලුම් කළ පුද්ගලයින්ට ඡන්දය භාවිත කිරීමට පමණක් හැකියාව පවතින බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක සඳහන් කළාය. ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ග්‍රාම නිළධාරීවරුන් මාර්ගයෙන් හැදුනුම්පත අදාළ ඡන්දදායකයන්ට ලබාගත හැකි බවයි.