සමගි ජන බලවේගයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් සුජීව සේනසිංහ !

සමගි ජන බලවේගයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් සුජීව සේනසිංහ !

සමගි ජන බලවේගයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ධුරය සඳහා හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ පත්කර තිබේ.