මේක මරදානේ මාෆියාව ! ප්‍රකාශක සංගමයේ ප්‍රකාශන නිදහස ගැන සන්නස්ගලගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් !!

මේක මරදානේ මාෆියාව ! ප්‍රකාශක සංගමයේ ප්‍රකාශන නිදහස ගැන සන්නස්ගලගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් !!

කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් සල්පිලේ කුටියක්, `සංහිඳ` ප්‍රකාශකයන්ට කුටියක් ලබා නොදීම සම්බන්ධව පසුගිය දිනවල උද්ගත වූ තත්ත්වය ගැන උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබේ. එම ප්‍රකාශය මෙතැනින් නැරඹිය හැකිය.