අකිලට, සුජීවගෙන් පිළිතුරු ලිපියක් !

අකිලට, සුජීවගෙන් පිළිතුරු ලිපියක් !

අජිත් පී. පෙරේරා සහ සුජීව සේනසිංහ යන කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන් පක්ෂ විනය නීති උල්ලංඝනය කළ බවට එල්ල වී ඇති පැමිණිලිවලට අදාළව කරුණු විමසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් විසින් පසුගිය 26 වනදා ලිපියක් යොමු කළ අතර ඒ සඳහා කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ විසින් පිළිතුරු ලිපියක් යොමුකර ඇත.

අගෝස්තු 26 වන දා ෆැක්ස් මාර්ගයෙන් එවන ලද ලිපියේ අන්තර්ගත කරණු සලකා බලන විට එය අපහැදිළි, වෘත්තීය භාවයකින් තොර ලිපියක් බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම්වරයාගේ හා පක්ෂ නීති ලේකම්වරයාගේ ප්‍රතිරූපයට හානිවන ආකාරයෙන් එය සකස් කර ඇති බවත් එය මහලේකම්වරයා විසින්ම යොමු කළ ලිපියක්ද යන්න පිළිබඳ සැකයක් මතුවන බවත් සුජීව සේනසිංහ පිළිතුරු ලිපියෙ සඳහන් කර ඇත.

මෙවැනි ලිපියක් යොමු කිරීමට පෙර තමා සම්බන්ධයෙන් එල්ල වී ඇති පැමිණිලිවලට අදාළව පිටපත් තමා වෙත එවීමට කටයුතු කළ යුතුව තිබූ බවත් මෙම ලිපිය වෙනත් අයෙකු විසින් යොමු කර ඇත්නම් එවැනි ක්‍රියාවක් සිදු කළ පුද්ගලයාට හෝ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවත් සේනසිංහ සිය ලිපියෙන් අවධාරණය කර ඇත.