බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරධුරය රවීන්ද්‍රට !

බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරධුරය රවීන්ද්‍රට !

බස්නාහිර ආණ්ඩුකාධුරයට ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය පත් කර තිබේ.සීතා අරඹේපොල එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමග එම ධුරයට රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය පත්කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.