බෝගම්බර යළි පවරා ගන්නැයි ජනපතිගෙන් උපදෙස් !

බෝගම්බර යළි පවරා ගන්නැයි ජනපතිගෙන් උපදෙස් !

මහනුවර, බෝගම්බර බන්ධනාගාරය නැවත පවරා ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ උපදෙස් ලබා දී තිබේ. බන්ධනාගාරවල පවතින අධික තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් බෝගම්බර බන්ධනාගාරය නැවත පවරා ගන්නා බව බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ සන්දාන් කළාය.