පෙර පාසල් හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන යළි විවෘත කෙරේ !

පෙර පාසල් හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන යළි විවෘත කෙරේ !

පෙර පාසල් සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ජූලි මස 01වැනිදා සිට යළි විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ. කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න සඳහන්කර සිටියේ සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කර ඇති උපදෙස් හා රෙගුලාසි වලට අනුව ඊට අදාළ උපදෙස් කඩිනමින් සියලු පෙරපාසල් සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරිමට පියවර ගන්නා බවයි.