ආරක්ෂක අංශ වල තැපැල් ඡන්දය අද !

ආරක්ෂක අංශ වල තැපැල් ඡන්දය අද !

මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමේ 5 වැනි දිනය වන අද (17)  ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයින්ට තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ. මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම ජූලි මස 13 වැනිදා ආරම්භ විය.

අදාළ දිනවල තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට නොහැකිවන රාජ්‍ය සේවකයින් හට ජූලි මස 20 සහ 21 යන දෙදින, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා ඇති බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක පවසයි.

මෙවර මහ මැතිවරණය අගෝස්තු මස 05 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර තැපැල් ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති තැපැල් ජන්දදායකින් සංඛ්‍යාව හත්ලක්ෂ පන්දහස් අසූපහකි.