පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නිලයට !

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නිලයට !

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජාලිය සේනාරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නිලයට උසස් කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.