රුපියල් දහස ගැන අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක් !

රුපියල් දහස ගැන අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක් !

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කිරීමට අදාළ සාමුහික ගිවිසුම්වලට ලබන සතියේ අත්සන් තබන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අද (5) රජයේ වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා වන පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේය.

වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් දහසක දෛනික වැටුප ලබාදීමට අදාළ සමාගම් අපොහොසත් වුවහොත් එම වතු රජයට පවරා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව පසුගියදා කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන සඳහන් කළේය. රුපියල් දහසේ දෛනික වැටුප ලබාදීමට අපොහොසත් වන සමාගම් රජයට පවරාගෙන රජය මගින් කම්කරුවන්ට එම සහනය සැලසීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු අවධාරණය කර තිබිණි.

දහස නොදුන්නොත් සමාගම් රජය යටතට !