සා.පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි !

සා.පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි !

අධ්‍යනය පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව විභාග ප්‍රතිඵල https://www.doenets.lk/examresults වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේය.