නව රජයේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු !

නව රජයේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු !

නව රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය. එහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 35 දෙනෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු තිදෙනෙකු දිවුරුම් දුන්නේය.

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

01.චමල් රාජපක්ෂ මහතා – රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය
02.වාසුදේව නානායක්කාර මහතා – ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03.ගාමිණී ලොකුගේ මහතා -නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04.මහින්ද යාපා මහතා – වාරි මාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05.එස්.බී දිසානායක මහතා- ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06.ජෝන් සෙනෙවිරත්ත මහතා – ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07.මහින්ද සමරසිංහ මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
08.සි.බී රත්නායක මහතා – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
09.ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10.සුසන්ත පුංචි නිලමේ මහතා – කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසාය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11.අනුර යාපා මහතා – අභ්‍යන්තර වෙලද හා පාරිභෝගික සුබසාධනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12.සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා – ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13.ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතා – දේශීය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14.රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා – අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15.මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ – විදුලි බල රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16.දුමින්ද දිසානායක මහතා – තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
17.රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා – බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18.දයාසිරි ජයසේකර මහතා- කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
19.ලසන්ත අලගියවන්න මහතා- රාජ්‍ය කළමනාකරණය සහ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20.කෙහෙළිය රඹුකවැල්ල මහතා – ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21.අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා – සංචාරක ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22.තිලංග සුමතිපාල මහතා – තාක්ෂණ හා නව නවොත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23.මොහාන් ද සිල්වා මහතා- මානව හිමිකම් සහ නිති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24.විජිත බේරුගොඩ මහතා – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
25.රොෂාන් රණසිංහ මහතා – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
26.ජානක වප්කුඹුර මහතා – අපනයන කෘෂිකර්මය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
27.විදුළ වික්‍රමනායක මහතා – කෘෂි කර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
28.ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා – සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
29.කණක හෙරත් මහතා – වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
30.දිලුම් අමුණුගම මහතා – ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
31.ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා – මහා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
32.විමලවීර දිසානායක මහතා – වනජීවි සම්පත් අමාත්‍ය
33. ජයන්ත සමරවීර මහතා – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
34. සනත් නිශාන්ත මහතා – ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
35. තාරක බාලසූරිය මහතා – සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

01. නිමල් ලන්සා මහතා – ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම සහ වතු යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
02. කාංචන විජයසේකර මහතා – ධීවර සහ ජලජ සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03. ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා පළාත් පාලන නියොජ්‍ය අමාත්‍ය

නව රජයේ පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වෙයි !