නිව් ඩයමන්ඩ් මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් ඉවතට !

නිව් ඩයමන්ඩ් මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් ඉවතට !

ගිනි ගත් නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් කඩිනමින් ඉවත් කර ගන්නා ලෙස නැවෙහි හිමිකාරීත්වය ඇති ආයතනයට අද (10) දිනය තුළ දැනුම් දීමට නියමිතය. නීතිපතිවරයා දුන් උපදෙස් අනුව මෙරට වෙරළ තීරයට හානි වීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සමුද්‍රිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සඳහන් කළේය. මේ අතර, නැව ගිනි ගත් මුහුදු සීමාවෙන් ලබා ගත් ජල සාම්පල් මෙන්ම මුහුදු ජලයට මිශ්‍ර වී තිබූ ඉන්ධන සාම්පල් පිළිබද වාර්තාව සති අන්තයේදී ලැබීමට නියමිතය.