කාරක සභා සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් නම් කෙරේ !

කාරක සභා සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් නම් කෙරේ !

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව සහ ගිණුම් කාරක සභාව සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේදී නම් කෙරිණි. මෙහිදී පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව හා ගිණුම් කාරක සභාව සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 22ක් බැගින් නම්කර තිබේ.