මන්නාරම ගම්මාන දෙකක් හුදකලා කරයි !

මන්නාරම ගම්මාන දෙකක් හුදකලා කරයි !

මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ගම්මාන දෙකක් හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කර තිබේ. මන්නාරම ප්‍රදේශයේ පට්ටිටෝටම් සහ පෙරියකඩෙයි යන ගම්මාන නැවත දැනුම් දෙනතුරු මෙලෙස හුදකලා ගම්මාන බවට පත් කර තිබේ.

Screenshot 20201011 182010