මහින්දට මංගලගෙන් අභියෝගාත්මක ඇරයුමක් !

මහින්දට මංගලගෙන් අභියෝගාත්මක ඇරයුමක් !

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂට, රාජපක්ෂ යුගයේ පැවති ආර්ථිකය හා වර්තමාන ආර්ථික තත්වය පිළිබඳ විවෘතව සංවාදයකට එන්නැයි මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර අභියෝග කර තිබේ. තම රජය ගත් ණයවලින් වැඩිම කොටසක් වැය කළේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත් ණය ගෙවීමට බවත් දැන් එය යථා තත්වයට පත්වෙමින් පවතින බවත් මුදල් ඇමතිවරයා අවධාරණය කර ඇත.