පොදුජන පෙරමුණ බිහිවුණේ චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීලනිපය විනාශ කරපු නිසා ! - මහින්ද රාජපක්ෂ

පොදුජන පෙරමුණ බිහිවුණේ චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීලනිපය විනාශ කරපු නිසා ! - මහින්ද රාජපක්ෂ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පාවා දීම නිසා පොදුජන පෙරමුණ බිහිවුණු බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කිරීමට බව පවසමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම පක්ෂයට කෙරූ ද්‍රෝහීකමක් බවත් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ජනරැළියක් අමතමින් කියා සිටියේය. හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකඩ කරන විට තමන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කළ බවත් ජනාධිපතිවරණයක් පවතින මෙවැනි අවස්ථාවක චන්ද්‍රිකා බුධිමත්ව කටයුතු කළ යුතු බවත් විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.