හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99කට චීනයට බදු දීම අත්වැරැද්දක් ! - ගෝඨාභය කියයි.

හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99කට චීනයට බදු දීම අත්වැරැද්දක් ! - ගෝඨාභය කියයි.

හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99 බද්දට චීනය වෙත ලබාදීම පසුගිය රජයේ අත්වැරැදීමක් බවත් එම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් චීනය සමග යළි සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළේය. ඉන්දීය SNI පුවත් සේවය සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.