මහනුවර කම්පනය ; ප්‍රදේශය සිතියම්ගත කිරීමට පියවර !

මහනුවර කම්පනය ; ප්‍රදේශය සිතියම්ගත කිරීමට පියවර !

මහනුවර, හාරගම ප්‍රදේශයේ පෙරේදා රාත්‍රී 8.32 ට පමණ කිසියම් කම්පන තත්ත්වයක් සිදුව ඇති බවට භූ විද්‍යා සමික්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ පල්ලේකැලේ මධ්‍යස්ථානයේ සටහන්ව තිබු අතර මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට භූ කම්පන විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් යොමුකළ බව භූ විද්‍යා සමික්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පවසයි. මෙම ප්‍රදේශය සිතියම් ගතකිරීමට සැරසෙන ඔවුන් පැවසුවේ එමගින් කම්පනය සිදුවූ නාභිය සොයා ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවත් කම්පනය සිදුවූ ස්ථානය සොයා ගැනීම හරහා ඊට හේතුවූ කරුණු අනාවරණ කරගත හැකි බවත්ය.