මෙරට විදෙස් සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට IMF අත හිත

මෙරට විදෙස් සංචිත  ශක්තිමත් කිරීමට IMF අත හිත

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ SDR ප්‍රතිපාදන ( Special Drawing Rights ) යටතේ අමරිකානු ඩොලර් බිලියන 650 ක් එහි සාමාජික රටවල විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇත.

එයින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 816ක් ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සුදුසුකම් ලබා ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙමගින් බොහෝ රටවල පවතින මූල්‍ය අර්බුදයට ශක්තිමත් විසඳුමක් සපයා ගත හැකි බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ක්‍රිස් ලිනා ජෝර්ජියාවා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වාදී තිබේ.