නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් දොළහක් !

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් දොළහක් !

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනෙකුට අද (14) පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කර තිබේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාල‌යේදී එම පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කර තිබේ.

නව මහාධිකරණ විනිසුරු නාම ලේඛනය                          කළින් හෙබ වූ පදවිය

ඩබ්ලිව්.ඒ. පෙරේරා මහතා                                                  – දිසා විනිසුරු
සී. මීගොඩ මහත්මිය                                                          – දිසා විනිසුරු
ඒ.අයි.කේ. රණවීර මෙනවිය                                               – දිසා විනිසුරු
කේ.එස්.එල්. ජයරත්න මෙනවිය                                          – ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්
ආර්.එස්.ඒ.දිසානායක මහතා                                               – මහේස්ත්‍රාත්
ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. තල්ගොඩපිටිය මහතා                                 – දිසා විනිසුරු
ඩී.ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.සී.පී. කුමාරි දෑල මෙනවිය             – දිසා විනිසුරු
එච්.එස්. පොන්නම්පෙරුම මහතා                                         – දිසා විනිසුරු
එස්.අයි. කාලිංගවන්ස මෙනවිය                                           – අතිරේක දිසා විනිසුරු
ඩී.ඒ.ආර්. පතිරණ මහතා                                                    – මහේස්ත්‍රාත්
එන්.ටී. වික්‍රමසේකර මිය                                                    – රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ
ඒ.ජී.යූ.එස්.එන්.කේ. සෙනෙවිරත්න මිය                               – රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ