රජයේ ආයතනවලට අලුත් වාහන බෑ !

රජයේ ආයතනවලට අලුත් වාහන බෑ !

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ උපදෙස් අනුව අමාත්‍යාංශවලට හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවලට අලුතෙන් වාහන මිලදී ගැනීම තහනම් කිරීමට ජනපති ලේකම් කාර්යාලය කටයුතු යොදා ඇති බව වාර්තා වෙයි. රාජ්‍ය ආයතනවල වියදම් සීමා කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර යම් අමාත්‍යාංශයකට වාහන අවශ්‍යතාවයක් වේ නම් ඒ සඳහා ජනපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඇති අතිරික්ත වාහන වලින් ලබාදීමට වැඩසටහනක්ද සකස් කර තිබේ.