ඡන්දය දාන්න නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි !

  ඡන්දය දාන්න නිවාඩු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි !

තම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට සාධාරණ කාලයක් නිවාඩු ලබාදිය යුතු බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කර ඇත. ඒ අනුව කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටින්නෙ  ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සේවා නියුක්තිකයන්ට නිවාඩු ලබාදීමට අදාළව පාර්ලිමේන්තු පනතේ දක්වා ඇති නියමයන් අනුගමනය කරන ලෙසයි.

එම නියමයන්ට අනුව අදාල සේවා ස්ථානයේ සිට ඡන්ද පොළට ඇති දුර අනුව සේවා නියුක්තිකයන්ට නිවාඩු ලබාදිය යුතු කාලය නියම කර ඇත්තේ පහත පරිදිය.

•කිලෝමීටර් 40 ක් හෝ ඊට අඩු නම් දින භාගයක්ද ,
•කිලෝමීටර් 40 ත් 100ත් අතර නම් එක් දිනක්ද,
•කිලෝමීටර් 100 ත් 150 ත් අතර දින එක හමාරක්ද ,
•කිලෝමීටර් 150 ට වැඩි නම් දින දෙකක් වශයෙන් ද නිවාඩු ලබා දීම සිදු කලයුතු වෙයි.

එමෙන්ම නිවාඩු  ලබා නොදීම සම්බන්ධව සියලු පැමිණිලි දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයට දැනුම් දිය හැකි බවත්  මැතිවරණ කොමිසම ඡන්ද දායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.