නිරෝධායන නීති ඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් !

නිරෝධායන නීති ඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් !

නිරෝධායන නීති ඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් අද (16) නිකුත් කළේය. සමාජ දුරස්ථභාවය තබා ගැනීම, මුව ආවරණ පැළඳීම ඇතුළු සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි ඇතුළත් මෙම නිරෝධායන නීති සෞඛ්‍ය අමත්‍යංශය විසින් හඳුන්වා දෙන ලදි.

gazette 1gazette 2gazette 3gazette 4