ගම්පහ සිට වේයන්ගොඩ දක්වා දුම්රිය නොනැවැත්වීමට පියවර !

ගම්පහ සිට වේයන්ගොඩ දක්වා දුම්රිය නොනැවැත්වීමට පියවර !

ගම්පහ සිට වේයන්ගොඩ දක්වා දුම්රිය ස්ථානවල නැවත දැනුම් දෙන තුරු දුම්රිය නොනැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කර සිටියි. ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අද සවස 6 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතියද පනවා තිබේ.