රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම අද (23)

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම අද (23)

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම අද (23) පැවැත්වීමට නියමිතය.මේ සඳහා නව සභාපතිවරයෙකු තෝරාපත් කර ගැනීමද අද සිදුවෙයි.