කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ ගින්නක් !

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ ගින්නක් !

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ. මේ වන විට ගින්න මැඩපැවැත්වීමට ගිනිනිවීම් සේවා රථ 05 ක් යොදවා ඇති බව වාර්තා වෙයි. තවමත් ගින්නට හේතුව අනාවරණය වී නොමැත.