මහ මැතිවරණයට පෝස්ටර් කටවුට් බෑ !

මහ මැතිවරණයට පෝස්ටර් කටවුට් බෑ !

මහ මැතිවරණයට අදාළව ප්‍රදර්ශනය කර ඇති පෝස්ටර් හා කටවුට් ඉවත් කිරිම සඳහා කම්කරුවන් බඳවා ගන්නා බව පොලීසීය  සඳහන් කරයි. පසුගිය 14 වැනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ දිවයින පුරා පැවති පෝස්ටර් සහ කටවුට් 12084 ක් ඉවත් කර ඇති බවත් 

මෙම සතිය තුළ ඉතිරි පෝස්ටර් සහ කටවුට් ඉවත් කරන බවත් පොලීසීය සඳහන් කරයි. මෙම බඳවාගැනීම් අවශ්‍යතාව මත පොලිස් ස්ථාන හරහා සිදුකරන බවද ඔවුන් අවධාරණය කර සිටියි.