මහ ඡන්දෙ ජුනි 20 !

මහ ඡන්දෙ ජුනි 20 !

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ජුනි මස 20 වැනිදා පැවැත්වීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය තහවුරු කර තිබේ.