මැකොගෙන් පක්ෂවලට දැනුම්දිමක් !

මැකොගෙන් පක්ෂවලට දැනුම්දිමක් !

සියලු දේශපාලන පක්ෂ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන ලෙස ජාතික මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය අවධාරණය කළේය.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ පූර්ව සැලසුම් සැකසීම සඳහා එය පහසුවක් වන බැවින් දේශපාලන පක්ෂ වෙත එම දැනුම් දීම කළ බවත් 2019 ජනාධිපතිවරණ කැඳවීම සැප්තැම්බර් 15 න් පසුව සිදුකරන බවත් ඉන්පසු දින 44ත් 65ත් අතර කාලය තුළ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන බවත් සඳහන් කළ ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කරන බව මේ වන විට මැතිවරණ කොමිසමට නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇති බවයි.