පෙරටුගාමී අපේක්ෂකයා දුමින්ද !

පෙරටුගාමී අපේක්ෂකයා දුමින්ද !

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව නම් කර ඇත.

පසුගිය 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී ද ඔහු පෙරටුගාමී පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වූ අතර එහි දී ඔහු ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය 9941 කි.