ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදන් කිරීම් පිළිබඳව ජිනීවා සමුළුවේදී සාකච්ඡාවට !

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදන් කිරීම් පිළිබඳව ජිනීවා සමුළුවේදී සාකච්ඡාවට !

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ නියෝජිතයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සකස් කළ වාර්තාව අද (09) දින ඇරඹෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ සමුළුවේ දී සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිත ය. ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර මෙම සමුළුව පැවැත්වෙන අතර මෙය එහි 42 වන සැසිවාරයයි.