මුළු දිවයිනටම ඇදිරි නීතිය !

 මුළු දිවයිනටම ඇදිරි නීතිය !

අද පස්වරු 6.00 සිට සදුදා උදෑසන 6.00 දක්වා මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇදිරි නීතිය පනවා තිබේ.