පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව මාධ්‍යට තහනම් !

පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව මාධ්‍යට තහනම් !

පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යයට අවස්ථාව ලබා නොදීමටත් කෝප් කමිටුවේ කටයුතු සජීවීව විකාශය නොකිරීමටත් රජය තීරණය කර තිබේ.