ඖෂධ ගබඩාවේ ගින්න පාලනය කරයි !

ඖෂධ ගබඩාවේ ගින්න පාලනය කරයි !

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ අද (05) පෙරවරු 11.00 ට පමණ හටගත් ගින්න මේ වනවිට පාලනය කර ඇති බව වාර්තා වන අතර
ගින්නෙන් ඖෂධ ගබඩාවේ බිම් මහලේ සහ පළමුවැනි තට්ටුවේ ගබඩා කර තිබූ ඖෂධ වලින් කොටසකට හානි සිදු වී තිබේ. ගින්නෙන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදු වී නොමැති අතර තවමත් ගින්නට හේතුව අනාවරණය වී නොමැත.