කොළඹ කුණු අරුවක්කාලු වෙත ගෙන යයි !

කොළඹ කුණු අරුවක්කාලු වෙත ගෙන යයි !

කොළඹ මහ නගර සීමාවේ ප්‍රදේශ රැසක ගොඩ ගැසුණු කසළ ඊයේ (08) රාත්‍රියේ සිට අරුවක්කාලු වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම ආරම්භ කර ඇත. කොළඹ නගර සීමාවේ ගොඩ ගැසුණු කසළ කෙරවලපිටිය හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය දක්වා රැගෙන යාම ආරම්භ කල ද කෙරවලපිටිය අංගනයට කසළ භාර ගැනීම අත්හිටුවීමත් සමග ලොරි රථ 15ක් යොදා ගනිමින් ඊයේ රාත්‍රියේ දී අරුවක්කාලු වෙත කසළ රැගෙන ගිය බවත් කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක කසළ කඳු ගොඩගැසීම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි පීඩාවට පත් වී ඇති බැවින් අද දහවල් සිට ද අරුවක්කාලු වෙත කසළ ප්‍රවාහනය කිරීමට නියමිත බවත් කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් පාලිත නානායක්කාර කියා සිටියේ ය.