පාර්ලිමේන්තුව අද , හෙට වැසෙයි !

පාර්ලිමේන්තුව අද , හෙට වැසෙයි !

පාර්ලිමේන්තුව දින දෙකක් වසා තබන බව පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය. ඔහු කියාසිටියේ විෂබීජහරණ කටයුතු වෙනුවෙන් අද (26) සහ හෙට (27) දෙදින මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුව වසා තබනා බවයි.