බස් රථ ධාවනයේ වෙනසක් !

බස් රථ ධාවනයේ වෙනසක් !

බස් රථ ධාවනය අද (26) සිට  නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති නගරවල ආසන්න සීමාව දක්වා පමණක් බව ලංගම සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කර සිටියි.