නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන !

 නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන !

නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන පත් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.