වෙලාවට බස් එකේ යන්න ඇප් එකක් !

 වෙලාවට බස් එකේ යන්න ඇප් එකක් !

බස් රථවල ගමන් ගන්නා මගීන්ගේ පහසුව සඳහා ලබන සතියේ සිට ජංගම දුරකතන යෙදවුමක් (passenger app) හඳුන්වා දෙන බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි. මෙමගින් මගීන්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව පොදු ප්‍රවාහන සේවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවන බවත් බස් රථ පැමිණෙන වේලාව, අදාල බස්රථය තිබෙන ස්ථානය ආදී සියලු තොරතුරු එම ජංගම දුරකතන යෙදවුම හරහා ලබා ගත හැකි බවත් මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි. මේ වන විටත් එම යෙදවුම සකස් කර අවසන් බව ජාතික ගමනාගමන කොමිසම සඳහන් කරයි.