මෙරට ඉතිහාසයේ ප්‍රථම ගුවන් නියමුවරියන් දෙදෙනා !

මෙරට ඉතිහාසයේ ප්‍රථම ගුවන් නියමුවරියන් දෙදෙනා !

hsjsjsksjd

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් කාන්තා නිලධාරිනියන් දෙදෙනෙකු ගුවන් නියමුවරියන් ලෙසට පත් කර තිබේ.
ත්‍රිකුණාමලය චීන වරාය ගුවන් හමුදා ඇකඩමියේදී මෙම නිළධාරිනියන් දෙදෙනා ඊයේ (16) කොමිෂන් නිලයට පත් කර තිබේ.

ඒ.ඩී.පී.එල්. ගුණරත්න සහ ආර්.ටි. වීරවර්ධන මෙලෙස ගුවන් හමුදා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම කාන්තා ගුවන් නියමුවරියන් ලෙස කොමිෂන් නිලයට පත් වු බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහන් කර සිටියි.

ඊයෙ (16) චීන වරාය ගුවන් හමුදා ඇකඩමියේ
61 වන නිලධාරි ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩයේ නිලධාරීන්ගේ විසිරි යාමේ පෙළපාළිය පැවැත්වුනු අතර එහිදී කැඩෙට් නිලධාරින් 53 දෙනෙකු කොමිෂන් නිලයට පත් කර ඇත.