සියලුම රජයේ සේවකයින්ට වැටුප් ගෙවන්නැයි උපදෙස් !

සියලුම රජයේ සේවකයින්ට  වැටුප් ගෙවන්නැයි උපදෙස් !

සියලුම රජයේ සේවකයින් සඳහා (සංස්ථා, මණ්ඩල, දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළුව) එළැඹෙන සඳුදා (23) දින වැටුප් ගෙවන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.