සයිනොෆෝම් වැය දැරීමට ADB අතහිත

සයිනොෆෝම් වැය දැරීමට ADB අතහිත

සයිනොෆාම් එන්නත් සඳහා වැය කරන ලද ඩොලර් මිලියන 85ක මුදල ප්‍රතිපූරණය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා මේ බව පැවසීය.